ACCENTUACIÓ I

Qüestionari de múltiples opcions o de respostes curtes.

Totes aquestes paraules són agudes. Fes clic a la resposta correcta , agafa'n una de la llista, o escriu-la, segons corresponga.