LA COMPOSICIÓ LÈXICA.

 1-     Substantius compostos.

a.       Substantiu + substantiu:

                                                               i.      Sintètics (formen una sola paraula i el plural afecta el segon element): guardabosc, terratrèmol..., terratrèmols, guardaboscos.

                                                             ii.      Coordinats, enllaçats amb un guionet: malva-rosa, cuina-menjador... El plural  (quan és possible) afecta els dos elements: cuines-menjadors. Alguns presenten la conjunció i: cap-i-cua, punt-i-coma... Altres presenten la preposició de: ull de poll, cap d’any, lletra de canvi, meló d’Alger...

 b.      Substantiu + verb, o verb + substantiu: torcamans, paraigua, parallamps, trencanous...

c.       Substantiu + adjectiu, o adjectiu + substantiu: cama-roja, aiguardent, terraplé...

 2-     Adjectius compostos.

a.       Substantiu + adjectiu/participi (o viceversa): cellajunt, clarivident, valencianoparlant.

b.      Adjectiu + adjectiu: agredolç, angloamericà... Col·loquem un guionet quan volem expressar dos conceptes units però distints: sord-mut, físico-químic...

 3-     Verbs compostos.

a.       Substantiu + verb: capgirar...

b.      Adjectiu + verb: malvendre, malaconsellar, benviure...

 4-     Altres casos.

a.       Onomatopeies: tam-tam, xino-xano...

b.      Compostos formats per adverbis, preposicions, conjuncions, etc.: amunt, daltabaix, pertot, sinó, malgrat, sobretot...

 5-     Compostos neològics. Formats a partir de les llengües clàssiques, pertanyen a vocabularis tècnics i científics: telèfon, televisió, fotocòpia, biologia, termodinàmica, radiofonia...

 

LA DERIVACIÓ.

Consisteix a afegir a un lexema determinat un afix. Els afixos poden ser:

-         Prefixos, davant del lexema.

-         Sufixos, darrere del lexema.

-         Infixos, entre prefix i lexema, o lexema i sufix.

 Així, tindrem:

-         Lexema + sufix: negrenc.

-         Prefix + lexema: incolor.

-         Prefix + lexema + sufix: descontrolar.

-         Prefix + infix + lexema: reajust.

-         Lexema + infix + sufix: viabilitat.

-         Prefix + infix + lexema + sufix: redescobriment.

-         Prefix + infix + lexema + infix + sufix: readmirablement.

 Prefixos més habituals:

A: afusellar

En: enterrar

Es: espolsar

Ex: extraure

Trans: transatlàntic

Pre: predisposar

In: infeliç

Des: desfer

Con: consonant

Re: reconstrucció

Sobre: sobresalt

Super: supervivent

Supra: suprarenal

Sota: sotasignant

Sub: subaltern

Infra: infravaloració

Avant: avantprojecte

Ante: antecambra

Post: posttònic

Intra: intravenós

Auto: autocontrol

Extra: extraordinari

Circum: circumval·lació

Entre: entresuat

Inter: interatòmic

Para: parapsicologia

Ultra: ultramar

Ben: benvingut

Mal: malgastar

Contra: contraindicació

Anti: antibèl·licista

Co: coeducat

Semi: semiregular

Hiper: hipertensió

Pan: pangermànic

Sots: sots-secretari

Super: superintendent

Vice: vice-degà

Pseudo: pseudo-poeta

Ex: ex-secretari

No: no-bel·ligerància

 

 Infixos més habituals

Al: apegalós

An, en, in: cridaner, nomenar, blanquinós

Ar, er: llargarut, camperol

Et, ot: palleter, parlotejar

Isc, usc: plovisquejar, pedruscall

 

 

Sufixos més habituals. A més del morfemes nominals i verbals, tenim:

Per a formar noms derivats de substantius:

Et, eta: fillet

Ol, ola: gentol

Í, ina: tamborí, tarongina

Ó, ona: carreró

Às, assa: grandàs

Ot, ota: grandot

Atge: fullatge

Er, era: bandoler

Eria: fusteria

Menta: ferramenta

Ada: mascletada

Al: dineral

At: bisbat

Ia: conselleria

Isme: liberalisme

À, ana: alcoià

Er, era: orxater

Astre, astra: fillastre

Ista: esportista

 

 

 Noms derivats d’adjectius:

Or: grogor

Esa: invalidesa

Ia: alegria

Ància, ència: fragància, paciència

Itat, etat, edat: generositat, novetat, claredat

Tat, dat: crueldat, igualtat

Itud: esclavitud

Ària: grandària

 

 Noms derivats de verbs:

Ment: cansament

Ió: aprovació

Ança, ença: perseverança, naixença

Dissa: voladissa

All: ventall

Alla: troballa

Dura, dures: picadura

Dor, dora: llaurador

 

 Adjectius derivats de noms:

Ós, ossa: espaiós

Ut, uda: sabut

À, ana: tardà

Enc, enca: costerenc

Esc, esca: cavalleresc

Er, era: presoner

À, ana: lleidatà

Í, ina: alacantí

Enc, enca: castellonenc

És, esa: japonés

Er, era: grauer

 

Adjectius derivats de verbs:

Ós, osa: abundós

Dor, dora: menjador

Ble: amable

Tori, tòria: giratori

 

 

 Adjectius derivats d’adjectius:

Ós, osa: amargós

Enc, enca: groguenc

Et, eta: rodonet

Às, assa: bonàs

Ot, ota: grandot

Íssim, íssima: novíssim

Èrrim, èrrima: celebèrrim

 

 

 Verbs derivats de substantius i d’adjectius:

Ar: arrelar

Ir: penedir

Ejar: bronzejar

Itzar: suavitzar

Ificar: glorificar

 

 

L’HABILITACIÓ

Consisteix a ampliar la significació originària d’una paraula: ploma d’au > ploma d’au per a escriure > ploma estilogràfica. De vegades comporta un canvi de categoria gramatical.

 

Mots habilitats com a substantius:

-         Propis habilitats com a comuns: un greco, un picasso, un atlas, un xerés...

-         Noms d’empreses, marques: una aspirina, una vespa...

-         Amb un altre valor semàntic: gos animal > gos (peresós)...

-         Adjectius qualificatius: un treballador, un diari, el suavitzant...

-         Infinitius: el dinar...

-         Participis de present: l’amant, un comprovant...

-         Participis de passat: un rebut, un fet, un dictat...

-         Numerals: un sis-cents (cotxe), un set (estrip a la roba)...

-         Pronoms: el jo, els què...

-         Adverbis: el no, el si...

-         Preposicions: el pro i el contra...

-         Conjuncions: els peròs, els perquès...

-         Abreviacions: el cine, el bus, la tele...

 Mots habilitats com a adjectius qualificatius:

-         Els colors: una taronja > color taronja, color carabassa, color rosa...

 Mots habilitats com adverbis: to baix > parlar baix, so fort> sonar fort...

Participis habilitats com a preposicions: degut a, donat que, atés que, vist que...

 Baixar apunts